ISU World Team Trophy in Figure Skating 2019 FS


Quadruple Flip - Triple Toe Loop Combinations Jump

4F+3T J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
15.20 3.30 3 4 3 2 3 3 3 4 2


Quadruple Flip Jump

4F J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
11.00 4.09 5 3 4 4 3 4 4 4 3
Quadruple Salchow Jump

4S< J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
7.28 -3.43 -5 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -4 -5


Triple Axel - Quadruple Toe Loop Combinations Jump

3A+4T J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9
x 19.25 -4.75 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

Quadruple Toe Loop Take Off (560 x 3127)


Quadruple Toe Loop Landing (560 x 2504)


Take Off & Landing Side by Side (1120 x 3274)


Downgraded jump